Sin categoría

Nou impost sobre els actius no productius de les Persones Jurídiques

15:00 31 Maig in Sin categoría
0 Comentaris

Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos...

Obligacions de les Comunitats de Propietaris II

16:59 29 Març in Sin categoría
0 Comentaris

Els Administradors de Finques Col·legiats proposen a l’Agència Tributària mesures per agilitzar les obligacions fiscals de les comunitats de propietaris 22/02/2017 Els Administradors de Finques Col·legiats, per facilitar el seu coneixement i oferir la màxima col3laboració a l’Agència Tributària, estant informant a les Comunitats de Propietaris que...

Principales novedades tributarias introducidas por el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

09:53 02 Febrer in Sin categoría
0 Comentaris

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta...