Certificats i rehabilitació

Rehabilitació i reparació d’edificis

Administrador i gestors de finques

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Informació i compliment de la normativa vigent

Queés una ITE? ….és una inspecció tècnica de caràcter visual, que ha de ser realitzada per un tècnic competent en edificació, per a comprovar l’estat en que es troba una edificació, tant de l’interior com de l’exterior. En ella es qualificarà el risc per a les persones, si n’hi ha, i els terminis en els que han de ser reparats.

 

La ITE va dirigida a propietaris o comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges en propietat vertical i edificis d’habitatges en propietat horitzontal. No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

 

La finalitat de la inspecció és obtenir un Certificat d’aptitud de l’edifici que certifica que l’edifici no comporta cap perill ni per a les persones que hi habiten ni per a tercers, expedit pel Departament d’habitatge.

 

En cas que la ITE qualifiqui l’edifici sense deficiències greus, la inspecció es porta al Departament d’habitatge i des d’allà tramiten el Certificat d’aptitud de l’edifici.
En cas de que la ITE qualifiqui l’edifici amb deficiències greus amb perill per a les persones, aquestes hauran de ser reparades en el termini que s’indica a la ITE, i un cop acabades les obres el tècnic competent haurà de signar un certificat de final d’obra el qual juntament amb la ITE, serà entregada al Departament d’habitatge i des d’allà es podrà tramitar el Certificat d’aptitud de l’edifici.

Quins edificis han de fer la ITE ?

pis-lloguer-lleida

Edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.
No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

 

L’informe de la inspecció tècnica s’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format que aprova l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquest model es pot obtenir al web corporatiu de la Generalitat de Catalunya i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Informació d’interès

El propietari de l’edifici és l’encarregat de sol.licitar la ITE dins dels períodes marcats.

-Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

 

Antiguitat edifici Termini per passar la inspeccio ITE
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015
Entre 1961 i 1971 Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

– Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

 

Antiguitat edifici Termini per passar la inspeccio ITE
Anterior a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat

Tramitació durant el període transitori (disposició transitòria)

Quadre d’aplicació de la disposició transitòria (ITE realitzat amb el Decret 187/2010)

 

Data emissió límit informe ITE fet pel tècnic Qualificació de l’edifici Presentació de la ITE a l’administració per certificat d’aptitud (27/11/2015) Vigència Certificat d’Aptitud
(a comptar des de la data d’emissió de l’informe de l’ITE)
26/05/2015 Sense deficiències 6 mesos 10 anys
Amb deficiències lleus 6 mesos 10 anys
Amb deficiències Greus 6 mesos
Termini màxim per acreditar esmenes de deficiències 2 anys.
Acabat aquest termini, cal fer una nova ITE per demanar el Certificat d’aptitud
10 anys
(amb esmenes reparades amb CFO)

Documents d’interès

514

Pisos llogats

0

Pisos amb morositat

30

Cèdules d'habitabilitat

100

Certificats energètics

Certificació d’eficiència energètica d’edificis

El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. Així mateix, el 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

 

El Reial Decret fixa l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis d’habitatges i d’ús terciari nous i per a les transaccions de compravenda o de lloguer d’edificis ja existents i per a edificis públics de més de 500 m2.

 

En cas que en l’actualitat ja tinguis el teu pis llogar, cal fer la certificació energètica de l’habitatge? Segons l’article 2 punt b) del RD 235/2013, només cal fer la certificació energètica d’un edifici o habitatge en el cas que hi hagi un nou llogater i sempre que no disposi d’un certificat en vigor. És a dir, en el cas de tenir-ho ja llogat o renovar un lloguer al mateix llogater, no caldrà realitzar-lo.

 

Per qualsevol dubte FINQUES BATLLE estem a la vostra disposició per a resoldre’l. Tramitació de tota la documentació via el Col.legi d’Administració de Finques de manera àgil i amb un cost baix.