Tot el que neccesita per la seva comunitat

Administració de finques

 • qode

  Gestió integral de comunitats

  El servei d'administració de finques proporciona una gestió integral de les comunitats de propietaris.

 • qode

  Constitució de comunitats

  Posada en marxa de la comunitat, legalització llibre d'actes de la comunitat...

 • qode

  Gestió Comptable i Fiscal

  Emissió i gestió de cobrament de rebuts quotes comunitaries, assesorament fiscal...

 • q-ode

  Gestió de l'administració

  Convocatòria de juntes, confecció i gestió d'actes, seguiment dels acords aprovats, llibre de l'edifici...

 • qode

  Altres Serveis de Finques Batlle

  Assesorament jurídic, seguiment d'ìncidències, canvis legislatius, mediació de conflictes...

Administració de finques

Confia amb la nostra professionalitat; t’aportarem la tranquilitat que estàs buscant en totes les teves gestions immobiliaries.

Constitució i legalització de comunitats

Confia amb la nostra professionalitat; t’aportarem la tranquilitat que estàs buscant en totes les teves gestions immobiliaries.

Estatuts i Reglament de règim intern

Assesorem i redactem els estatuts i el reglament intern més adeqüat segons la tipologia de la teva comunitat.

Legalització del llibre d'actes de la comunitat

Tota comunitat de propietaris necessita un llibre d'actes passat pel registre de la propietat.

Inscripció de la finca a l'Agència Tributària

Declaració censal a l'Agència Tributària per la seva constitució.

qode

Posada en marxa la comunitat

Recopilem i tramitem tota la documentació necessària per a l'inici del bon funcionament de la comunitat.

Tramitació alta NIF comunitat

Realitzem els tramits perquè l'Agència Tributària adjudiqui un NIF a la comunitat.

Alta dels serveis comuns

Donem d'alta tots els serveis/subministraments corresponents a la comunitat.


Gestió comptable i fiscal

Confia amb la nostra professionalitat; t’aportarem la tranquilitat que estàs buscant en totes les teves gestions immobiliaries.

Emissió i gestió de cobraments de rebuts i quotes comunitaries

Realitzem els tràmits bancaris i les negociacions de comissions corresponents.

Control i pagament de les obligacions economiques de la comunitat

Controlem i assesorem per minimitzar al màxim els costos a la comunitat.

Gestió comptable del compte bancari de titularitat comunitària

Realitzem la conciliació bancaria amb programa el informàtic comptable.

Elaboració de pressupostos anuals d'ingressos i despeses

Presentem i assesorem en la confecció dels pressupostos anuals per obtenir quotes més ajustades.

Control i compliment del pressupost aprovat

Realitzem el control mensual del compliment del pressupost marcat per la comunitat.

Confecció i presentació d'informes d'estat de comptes

Preparem els documents per les juntes de propietaris.

Valoració i elaboració dels impostos

Assesorem i tramitem els diferent impostos que corresponen a la tipologia de la teva comunitat.

Assesorament fiscal i planificació

Informem i assesorem sobre les normatives fiscal.

Grup Batlle Sole


Confia amb la nostra professionalitat; garantim una gestió professional del seu patrimoni o de la seva comunitat.

Gestió d’administració

Confia amb la nostra professionalitat; t’aportarem la tranquilitat que estàs buscant en totes les teves gestions immobiliaries.

Convocatòria de juntes

Redactem, confeccionem i enviem les convocatòries sempre consensuades amb el president de la comunitat.

Assitència de l'administrador de finques a les juntes

Conduïm les diferents juntes, sempre vetllant pel bon funcionament de l'immoble.

Confecció i gestió d'actes

Redactem i legalitzem els diferents acords presos en les juntes realitzades.

Gestió i seguiment dels acords aprovats

Vetllem pel compliment de tots els acords informant sempre a la comunitat.

Gestió i seguiment de la morositat (propostes d'actuacions a la junta)

Agilitzem en la gestió de la morositat reduint-la utilitzant totes les eines disponibles.

Llibre de l'edifici

Llibre que lliura el promotor/constructor de l'edifici i on consta la memòria descriptiva i els planells de l'edifici.

Altres serveis de Finques Batlle

Gestió d'assegurances dels edificis

Concretem l'assegurança més adhient per la comunitat segons les seves estadistìques.

Assesorament jurídic i seguiment d'incidencies

Posem a disposició de la comunitat les eines per evitar i sol·lucionar qualsevol conflicte que perjudiqui el correcte funcionament de la comunitat.

Reducció de les despeses comunitàries

Batlle realitza un estudi per determinar quines són les despesses que és poden suprimir.