PRINCIPALS MESURES ADOPTADES EN MATÈRIA D’HABITATGE I URBANISME (Llei 5/2020, del 29 d’abril)

PRINCIPALS MESURES ADOPTADES EN MATÈRIA D’HABITATGE I URBANISME (Llei 5/2020, del 29 d’abril)

08:44 07 Maig in Notícies
0 Comentaris

1. Modificació de la Llei de l’impost dels habitatges buits
La llei d’acompanyament de pressupostos redueix les bonificacions de l’impost
d’habitatges buits que tenien aquells subjectes passius obligats a l’impost que destinen part
dels seus habitatges al lloguer assequible.

2. Canvis en la inspecció tècnica d’edificis
Supressió de la taxa de la Generalitat
Es suprimeix la taxa per a la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges per aquella persona
física o jurídica que sol·licitava la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges a l’Administració
de la Generalitat. Per tant, queda sense efecte la taula tarifària que establia l’import en
funció del nombre d’habitatges de l’edifici (art. 13.3-5 del Capítol III del Títol XIII, del Decret
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya).

Substitució del certificat d’aptitud per un distintiu d’estat de conservació
Es modifiquen diferents articles de la Llei del dret a l’habitatge 18/2007, per substituir el
certificat d’aptitud que s’expedia com a resultat de la inspecció tècnica de l’edifici, per
un distintiu que en tot cas determinarà si es compleix o no el deure de conservació, i que
de la mateixa manera que fins ara es fa amb el certificat d’aptitud, haurà de ser lliurat en
la transmissió d’habitatges. Mentre no s’aprovi el reglament del distintiu, mantindrà la seva
vigència i efectes el certificat d’aptitud.

3. Noves interpretacions i canvis en la legislació sobre emergència residencial
Gran tenidor persona física, obligació oferiment lloguer social
Es clarifica un error del darrer Decret-llei, i com ja es va anunciar, els arrendadors que siguin
grans tenidors, independentment que siguin persones físiques o jurídiques, tenen l’obligació
d’oferir el lloguer social obligatori abans d’instar el desnonament per falta de pagament
de les rendes de lloguer (cas 5.2.a de la Llei 24/2015), fins a la data hi havia la possibilitat
de discutir aquesta obligació en el cas de les persones físiques que fossin grans tenidors.

Relació de grans tenidors i les seves excepcions
S’unifica en un sol article la relació de qui cal considerar gran tenidor, sense que hi hagi
cap incorporació o exclusió, i mantenint en el cas de les persones físiques i jurídiques les
excepcions dels promotors socials i la d’aquells que siguin titulars de més del 15% de la
superfície qualificada com a HPO.

Consideracions sobre els grans tenidors
– S’han de comptabilitzar tots els habitatges en tot el territori estatal
Per la consideració de gran tenidor, tant en el cas de les persones físiques com
jurídiques, es tindrà en compte la titularitat dels habitatges situats en tot el territori de
l’Estat, i no tan sols a Catalunya com s’havia interpretat fins ara.

– La copropietat en el cas de les persones físiques
A banda de la titularitat de més de quinze habitatges, la llei introdueix un nou criteri
en el cas de les persones físiques copropietàries, que també seran considerades
grans tenidors si la seva quota de participació en la comunitat representa més de
1.500 metres quadrats de sòl destinat a habitatge.

Obligació de reallotjament d’ocupants sense títol habilitant per part de determinades
persones jurídiques
La Llei d’acompanyament de pressupostos, incorpora un apartat 3bis, a l’article 16 de la
Llei 24/2016, pel qual s’estableix l’obligació de reallotjament en règim de lloguer de les
persones ocupants d’habitatges sense títol habilitant, per part dels instants de processos
judicials d’execució hipotecària o d’altres tipus derivada de la reclamació d’un deute
hipotecari o de desnonament per impagament de rendes de lloguer, per part d’aquells
que, alhora, siguin persones jurídiques titulars d’habitatges que hagin adquirit d’un titular
d’habitatges inscrits en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol
habilitant en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular actual sigui un fons de
titulització d’actius o que l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o
participacions de societats mercantils, sempre que no estiguin subjectes a l’obligació
d’oferir lloguer social en virtut de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

4. Canvis de la legislació urbanística d’especial incidència en matèria d’habitatge
Habitatge públic en sòl consolidat
En el sòl consolidat, es delimita la possibilitat de preveure la destinació d’habitatges de
protecció pública en edificis plurifamiliars existents en casos d’ampliació, de reforma
general o de gran rehabilitació, o obres d’ampliació o d’increment del nombre
d’habitatges, i per tant desapareixen les referències efectuades al Decret-llei 17/2019
d’aquesta previsió en els casos d’obres generals de condicionament, conservació o millora.
Dret de tanteig
En el cas que la transmissió d’immobles entre les societats d’un mateix grup empresarial que
tinguin el mateix objecte social o exerceixin una activitat immobiliària similar, la Generalitat
no podrà exercir el dret legal de tanteig sobre habitatges arrendats, que en l’actualitat es
preveu quan aquests, d’acord amb la legislació sobre arrendaments urbans, es transmeten
conjuntament amb la resta d’habitatges o locals que formin part del mateix immoble.

Sense comentaris

Deixa'ns un comentari