Obligacions d’una Comunitat de Propietaris

Obligacions d’una Comunitat de Propietaris

16:52 29 Març in Sin categoría
0 Comentaris

Aquesta obligació tributaria es recull al Real Decret 828/2013, publicat al BOE el 26/10/2013, i estableix amb efectes de 1 de gener de 2014, les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a presentar la declaració d’operacions amb terceres persones –model347-. Aquesta obligació tributaria s’expandeix, per tant, a aquelles Comunitats de Propietaris que no desenvolupin cap tipus d’activitat empresarial, però que si que realitzin operacions amb terceres persones i que durant l’exercici econòmic hagin superat els 3.005,06 euros.

Termini de la declaració
El model 347 ha de ser presentat, per tant, durant el mes de febrer de 2017, i correspondria amb les dades comptables del exercici 2016, i ha de tenir-se en compte el següent:

Compres:
– Les Comunitats de Propietaris no estan obligades a declarar els subministraments d’energia elèctrica i combustibles que s’utilitzin per consum comunitari. Tampoc ho han de fer pels subministraments d’aigua i les assegurances que tinguin la finalitat de protegir béns de zones i elements comuns.

Vendes:
– Les Comunitats de Propietaris que han llogat algun habitatge, no estan obligades a reflectir aquests ingressos en el Model 347, perquè estan exemptes d’IVA.

– Sí estan obligades a la seva presentació, a més a més de les declaracions d’IVA pertinents i la complementació del Model 184 –declaració informativa anual amb la que s’imputa el rendiment net a cada copropietari-, aquelles que desenvolupin activitats empresarials o professionals d’acord amb la normativa de l’IVA –lloguer d’elements comunitaris com locals, façanes o cobertes, entre altres-.

Com complementar el Model 347
Les dades exigides són:

– Nom i cognoms, o raó social o denominació completa.

– Número d’identificació fiscal de cadascuna de les persones o entitats incloses en la declaració.

– L’import total, en euros, de les operacions realitzades amb cada persona o entitat durant l’any natural al que la declaració es refereix.

– S’ha de consignar els imports superiors a 6.000 euros percebuts en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades amb la declaració.

– Es faran constar, separadament d’altres operacions que es poguessin realitzar entre les mateixes parts, aquelles que comporten arrendaments de locals o de negocis. En aquest supòsit, la Comunitat de Propietaris –arrendadora-, farà constar el nom i cognoms o raó social i el número d’identificació fiscal als arrendataris, així com les referències cadastrals i les dades necessàries per la localització dels immobles arrendats.

Els Administradors de Finques Col·legiats considerem molt positiva aquesta nova obligació fiscal per les Comunitats de Propietaris, ja que des dels Col·legis Territorials d’Administradors de Finques i del seu Consejo General –CGCAFE-, es vénen demandant, des de fa anys, normes que regulin, comptable i fiscalment, les dades econòmiques dels immobles com la màxima garantia de lluita contra el frau fiscal i per potenciar la màxima transparència en l’administració d’immobles, raons per la que hem iniciat una campanya informativa dirigida als ciutadans explicant què és i en què consisteix la nova obligació tributària.

Els Administradors de Finques Col·legiats estan per assessorar als propietaris sobre què és i com presentar el Model 347, per tant, davant de qualsevol tipus de dubte, sol·liciti l’assessorament corresponent a un Administrador de Finques Col·legiat.

Sense comentaris

Deixa'ns un comentari