Nou impost sobre els actius no productius de les Persones Jurídiques

Nou impost sobre els actius no productius de les Persones Jurídiques

15:00 31 Maig in Sin categoría
0 Comentaris

Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents,
les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen
una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com a
obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos el subjecte
passiu ha de tenir objecte mercantil.

Constitueix el fet imposable de l’impost la tinença del subjecte passiu, en la data de
la meritació de l’impost, dels actius següents, sempre que no siguin productius i
estiguin situats a Catalunya:
a) Béns immobles
b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls
c) Embarcacions de lleure
d) Aeronaus
e) Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del
patrimoni històric
f) Joies

La llei defineix el que s’entén per actius no productius, i que als efectes d’aquest
impost serà si compleixen qualsevol dels supòsits següents:

1. Si se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte
passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats
participades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment a
l’ús propi o a l’aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en
espècie, d’acord amb el que disposa la normativa de l’impost sobre la renda
de les persones físiques. En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a
finalitats particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció
que es destina a aquestes finalitats.

2. Si se’n cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte
passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per
qualsevol d’ells, per a ésser destinats totalment o parcialment a usos o
aprofitaments privats, llevat que els propietaris, socis, partícips o persones
vinculades satisfacin per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de
manera efectiva a la societat i percebin per això una retribució d’import
superior al preu de cessió. Es consideren actius productius els que són arrendats
a preu de mercat als propietaris, socis i partícips o a persones vinculades a
aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, i són destinats a l’exercici
d’una activitat econòmica.

3. Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius
afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció,
s’utilitzen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu.

La base imposable de l’impost és la suma dels valors corresponents a tots els actius
no productius. Aquest actius s´han de valorar d’acord amb les regles següents:

a) El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de
propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat
en la Llei de pressupostos corresponent.

b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de
mercat. Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats
aprovades als efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions vigents en la
data de meritació de l’impost.

c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de
meritació de l’impost.

d) Els béns de l’ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d’una
operació d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes
aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats.

e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar per
llur valor de mercat.

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala que va del 0,210% al 2,750%.

L’import de l’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de cada any.
Per a l’exercici del 2017 l’impost es meritarà el proper dia 30 de juny.

Sense comentaris

Deixa'ns un comentari