Avis legal

Avís legal

  • 1. “Aquest lloc web i part del seu contingut pertanyen a Finques Batlle.”
  • 2. Tots els drets estan reservats.
  • 3. L’accés a aquesta web només està autoritzat a usos personals o professionals no comercials.
  • 4. No està permesa la modificació de la web i els seus continguts.
  • 5. La informació facilitada a través d’aquesta no té caràcter contractual.
  • 6. Finques Batlle no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir.
  • 7. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.