Bloc

Segueix l'actualitat al bloc de Finques Batlle.

Nou impost sobre els actius no productius de les Persones Jurídiques

15:00 31 Maig in Sin categoría
0 Comentaris

Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos...