Bloc

Segueix l'actualitat al bloc de Finques Batlle.

Aprovada pel Congrés la Llei contra les ocupacions il·legals d’habitatges

09:41 15 Juny in Notícies
0 Comentaris

La denominada "Llei antiocupacions" ha estat publicada al BOE núm. 142 de data 12 de juny  i entrarà en vigor el pròxim 2 de juliol, després de ser ratificada pel Senat. Aquesta modificació legislativa pretén acabar amb el calvari judicial que han d'afrontar les persones que es troben per sorpresa...

Nou impost sobre els actius no productius de les Persones Jurídiques

15:00 31 Maig in Sin categoría
0 Comentaris

Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos...

Obligacions de les Comunitats de Propietaris II

16:59 29 Març in Sin categoría
0 Comentaris

Els Administradors de Finques Col·legiats proposen a l’Agència Tributària mesures per agilitzar les obligacions fiscals de les comunitats de propietaris 22/02/2017 Els Administradors de Finques Col·legiats, per facilitar el seu coneixement i oferir la màxima col3laboració a l’Agència Tributària, estant informant a les Comunitats de Propietaris que...

Principales novedades tributarias introducidas por el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

09:53 02 Febrer in Sin categoría
0 Comentaris

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta...